Formidlingsavtale 2022

1. Avtalens parter

Denne avtalen kaldt ”Formidlingsavtalen” er en avtale som skal sikre at vi i DanCenter best mulig kan formidle utleie av ferieboligen din, på vegne av deg som utleie og feriegjestene som leier.

Avtalen er inngått mellom ferieboligeieren som utleier (heretter kalt eier) og DanCenter lokalt samt DanCenter A/S som formidler (heretter­ kalt DC). DC er berettiget til å løpende foreta endringer og tilpasninger i avtalen, hvis det er rimelig begrunnet. Hvis det foretas slike endringer vil endringene først ha virkning fra nest følgende avtale år. Eier vil god tid i forveien motta reviderte formidlingsbestemmelser som angir endringene. På dette tidspunkt har eier mulighet for å si opp avtalen for nest følgende avtale år, hvis avtalen ikke sies opp betraktes de reviderte formidlingsbestemmelsene for gjeldene.


2. Ferieboligen

Eier har ansvaret for at ferieboligen til enhver tid fremstår slik som det er opplyst i formidlingsavtalen. Eier har ansvaret for at ferieboligen løpende vedlikeholdes, og for å gjennomføre en hovedrengjøring av ferieboligen 2 ganger årlig - gjerne også i løpet av utleieperioden. Hovedrengjøringen er et supplement til vanlig sluttrengjøring som utføres mellom hvert leieforhold. Eier er ansvarlig for at ferieboligen før hvert leieforhold er rengjort, klar, og i god stand, inklusiv alt utstyr og inventar. Alt skal fungere (også el-installasjoner m.m.), dette gjelder også bookinger med kort innflytningsrist. Dette gjelder selv om ferieboligen er besiktiget av en DC medarbeider, en besiktigelse tar kun stilling til om boligen egner seg for utleie. Dersom ferieboligen leies ut i vinterperioden (1.10 - 31.3.), skal alle oppholdsrom i ferieboligen varmes opp til 15 grader før gjestenes ankomst, og innendørs svømmebasseng skal være oppvarmet til min. 25 grader på ankomstdagen. Dersom ferieboligen leies ut til 12 personer eller mer, skal det være ukentlig søppeltømming hele perioden. Det anbefales å forebygge mot innsekts angrep 1-2 ganger i året (f.eks. ved å smøre boligens sokkel med innsekts­middel).


3. Utleie - DanCenters enerett

Så lenge det er en gjeldende formidlingsavtale ­mellom eier og DC, har DC enerett til på eierens vegne og formidle leieforhold til ferieboligen. Eieren kan ikke, så lenge avtalen med DC gjelder, selv leie ut eller leie ut gjennom et annet formidlingsbyrå, med mindre annet er skriftlig avtalt. Eier er innforstått med at DC gjennom tilknyttede selskap og via tredje part kan formidle og gjennomføre leieforhold i den avtalte disposisjonsperioden.


4. Depositum og nøkkelhåndtering

4.1. Ved utlevering av nøkkelen til ferieboligen kan eier kreve et depositum fra leieren i henhold til gjeldende DC-markedsføring av huset. Eier er selv ansvarlig for å tilbakebetale depositumet (evt. fratrukket strøm- og energikostnader, dersom dette ikke er inkludert i leien).
4.2. Huseier er selv ansvarlig for inn- og utflytning for alle leieforhold, og med dette også utlevering av nøkler. Ved bruk av nøkkel-boks anbefaler DC eier å jevnlig endre koden. DC er ikke ansvarlig hvis en nøkkel mistes, eller koden ikke skiftes og dermed kan gi adgang uten booking.


5. Avregning

5.1. Hvert år i mai/juni eller ved kontraktinngåelsen, avtales det gjeldende basis-avregningspriser pr. uke for den kommende sesongen. Eier kan velge ”Flex-priser” og dermed gi DC tillatelse til å regulere eieravregningsprisen og utsalgsprisen med Max 25 % i nedadgående retning, og ubegrenset i oppadgående retning, med utgangspunkt i basisavregningsprisen for den enkelte uke. Reguleringen skjer i så fall på bakgrunn av DCs kjennskap til markedets etterspørsel i forhold til tilbudet av ledige ferieboliger i området og den gjeldende perioden. Formålet med denne prisfleksibiliteten er å oppnå best mulig inntjening både for eier og DanCenter. Leien avregnes på basis av den sist avtalte avregningsprisen pr. uke, fratrukket eventuelle rabatter/reguleringer avtalt med eier. Eier kan løpende via DCs hjemmeside følge med på de inngåtte leiemålene og eventuelt regulerte ukes priser, samt sin eierkonto ved bruk av den tilsendte PIN-koden. Ønskes oversikt over fremtidige bookinger ekstraordinært tilsendt pr. post, forbeholder DC seg retten til å kreve et gebyr for denne ytelsen. DC er i forbindelse med kortfristede leiemål ikke forpliktet til å melde disse skriftlig innen oppholdets start. Når ferieboligen står til utleie, kan der foregå leiemål til effektuering samme dag eller med meget kort varsel. Såfremt der i forbindelse med mini ferie og/eller leiemål, som ikke har ankomst/avreise lørdag/lørdag, oppstår et antall ledige dager mindre enn 7, kan DC formidle supplerende utleie til dagspriser svarende til 1/7 av ukes prisen.
5.2.
Betaling skjer på forskudd. Leieinntekten for den måneden leieforholdet begynner overføres den første hverdagen i hver måned til eiers konto. Leieinntekten utbetales ved bankoverføring. Vi gjør oppmerksom på at moms er inkludert i de angitte eierprisene, dersom du er vurdert som momspliktig.
5.2.
Betaling skjer på forskudd. Leieinntekten for den måneden leieforholdet begynner overføres den første hverdagen i hver måned til eiers konto. Leieinntekten utbetales ved bankoverføring. Vi gjør oppmerksom på at moms er inkludert i de angitte eierprisene, dersom du er vurdert som momspliktig.
5.3.
Ved bookinger med kort frist (hastebooking) dvs. når bookingen skjer i samme måned som innflyttingen, eller i slutten av forrige måned, utbetales leien måneden etter.
5.4.
Når ferieboligen leies ut til miniferie, avregnes eieren, hvis ikke annet er avtalt, følgende i prosent av ukeavregningsprisen: Miniferie i helgen (inkluderer natten lørdag til søndag): 2-3 dager 80%, 4 dager 85%, 5 dager 95% og 6 dager 100%. Miniferie midtuke (inkluderer ikke natten lørdag til søndag): 2-3 dager 70%, 4 dager 80%, 5 dager 90% og 6 dager 100%. Med fjellkalender, Fiskehus+ kalender og Standard Midt-Norge og Vestlandet kalender er avregningen som følgende: Miniferie i helgen (inkluderer natten lørdag til søndag): 2 dager 43%, 3 dager 54%, 4 dager 70%, 5 dager 85% og 6 dager 95%. Miniferie midtuke (inkluderer ikke natten lørdag til søndag): 2 dager 35%, 3 dager 49%, 4 dager 62%, 5 dager 80% og 6 dager 95%.
5.4.1.
Hvis boligen er påmeldt mini-flex belastes huseieren minst 40% av gjeldende ukespris (muligens en nedsatt ukespris). Prisen beregnes ut fra DCs interne algoritme for markedets tilbud og etterspørsel etter ledige fritidsboliger i området og perioden.
5.5.
Tilleggsytelser som rengjøring, båt, sengetøy og lignende som er angitt på eiers formidlingsavtale bestilles direkte fra leietakeren online. Eier mottar beskjed om dette direkte fra DC pr. e-post. Eier må da stille de bestilte ytelsene til rådighet, og selv kreve inn betaling for disse, samt evt. ved og strøm, ved leietakerens ankomst/avreise. Annulleres bestillingen, medfører dette at eventuelle bestillinger av tilleggsytelser faller bort uten ytterligere informasjon fra DC. Dersom gjesten ikke betaler kan DC være behjelpelig med å innhente beløpet fra gjesten etter avreise har funnet sted. I så tilfelle skal DC ha beskjed umiddelbart, og senest 2 uker etter gjestens avreise. Obligatorisk sluttrengjøring betales av leietaker direkte til DC, og fra DC til eier den etterfølgende måned.


6. Avregningspris for etterfølgende sesong

6.1. DC utarbeider hvert år forslag til ukeavregningspriser for den etterfølgende sesongen til eier. Ønsker eier f.eks. i forbindelse med noen forbedringer av ferieboligen eller boligens fasiliteter å endre i ukeavregningsprisen, skal ønsket være DC i hende senest den 20.juni året før prisendringen skal tre i kraft. I motsatt fall vil DCs prisforslag for etterfølgende sesong være gjeldende. Evt. endringer skal bekreftes skriftlig av DC for å være gyldige.
6.2.
Hvis det ikke kan oppnås enighet om ukeavregningsprisene for etterfølgende sesong innen den 1. juli, fortsetter avtalen med inneværende sesongs ukeavregningspriser som gjeldende.


7. Avbestillingsgaranti

7.1. Avbestiller leietakeren et bekreftet og betalt leieforhold når det er 30 eller færre dager til innflytting, yter DC eier full kompensasjon uansett årsaken til avbestillingen. Unntak fra kompensasjon er avbestilling av leiemål som følge av force majeure. Leieforhold som vises på eierhjemmesiden, er ikke alltid betalt/bekreftet. Annullering av opsjoner (midlertidige bookinger) medfører ingen utbetaling. Er eieren selv skyldig i kundens avbestilling, utbetales ikke leien.
7.2.
DC forbeholder seg retten til gjenutleie av ferieboligen i enhver periode som eieren får betalt for. Ved gjenutleie av ferieboligen avregnes det kun for det avbestilte leieforholdet.


8. Feil og mangler under et leieforhod

8.1. Skulle det under et leieforhold oppstå feil eller mangler ved ferieboligen, er eier forpliktet til å sørge for øyeblikkelig hjelp for å løse det oppståtte problem.
8.2.
I situasjoner hvor leier søker hjelp gjennom DC til å løse en feil eller mangel i ferieboligen, kontakter DC eier. Kan ikke DC oppnå kontakt med eier, eller det er snakk om mindre feil eller mangler, iverksetter DC på eiers vegne og for eiers regning rimelige tiltak for å løse problemet. DC underretter eier snarest mulig etter slike tiltak. Eventuelle utgifter i denne forbindelse motregnes eiers tilgodehavende leieinntekter.


9. Markedsføring

9.1. DC forplikter seg til, enten selv eller gjennom samarbeidspartnere i inn- og utland å markedsføre ferieboligen. DC påtar seg alle markedsføringsutgiftene i forbindelse med dette.
9.2.
Eie aksepterer at rettighetene på alt bildemateriale, som enten er tatt av eier eller av DC, og brukes i presentasjonsmateriale på trykk og på internett, tilhører DC. DC kan også benytte materialet til andre reklameformål.


10. Oppsigelse

10.1. Avtalen gjelder fra og med underskriftstidspunktet for formidlingsavtalen og løpende inntil den skriftlig sies opp av en av partene jfr. punkt 10.2. Avtalen kan ikke sies opp for en igangværende sesong (januar-januar).
10.2.
Avtalen kan sies opp for den etterfølgende sesongen, og skal da være DC i hende senest den 01.06. (året før). Oppsigelsen skal sendes rekommandert eller via bekreftet e-mail, i motsatt fall kan oppsigelsen dessverre ikke aksepteres. Hvis avtalen ikke sies opp som beskrevet ovenfor, forlenges den automatisk til neste sesong.
10.3.
Dersom en oppsigelse for den etterfølgende sesongen ikke er mottatt DC innen 01.juni, og ferieboligen ikke kan stilles til DCs disposisjon, anses dette som brudd på avtalen. DC har derfor rett til å kreve erstatning for tapt avanse basert på utleieerfaring, samt evt. omplasseringsomkostninger. I de tilfellene der DC ikke har utleieerfaring med ferieboligen, baseres kravet om erstatning seg på DCs manglende fortjeneste ved utleie av ferieboligen i 3 høysesongsuker, samt eventuelle omkostninger i forbindelse med omplassering av leieforholdene. Se også pkt. 13 – eierskifte.


11. Eiers ferie (eget bruk av ferieboligen)

11.1. For å kunne tilrettelegge og på Eiers vegne foreta den best mulige utleie av feriehuset, er det viktig at Eierens egen ferie tilrettelegges etter følgende retningslinjer.
11.2.
Eieren kan sperre opp til 3 uker i sommerhøysesongene. Sperring av utleieuker til eget bruk skal uansett sesongperiode skje med respekt for allerede inngåtte leieforhold og reservasjoner. Ytterligere sperringer i sommerhøysesongene kan skje 14 dager før en ikke utleid uke.
11.3.
I alle de andre sesongene unntatt sommerhøysesongene, kan eieren med respekt for inngåtte leieforhold og opsjoner (midlertidige bookinger) fritt sperre etter behov.
11.4.
Avtale om sperring av uker til eierens eget bruk, skal for å være gyldig, alltid bekreftes av DC pr. e-post. Dette gjelder uansett om sperringen skjer via DanCenters personale eller direkte på eierhjemmesiden. Hvis eier har oppgitt sin e-postadresse til DC, kan DC benytte denne til kommunikasjon med eier.
11.5.
 Er ferieboligen et såkalt Fiskehus Pluss, skal det i alt stilles min. 10 uker (herav minst 5 i sommerhøysesongene) til disposisjon i perioden fra 1. mai til 1. oktober.


12. Oppfyllelse av avtalen

12.1. Dersom ferieboligen ikke stilles til leietakers disposisjon, eller hvis dette skjer med vesentlige mangler, eller ferieboligen er skadet, ikke rengjort eller på annen måte ikke er innflytningsklar, er DC berettiget til å heve leieforholdet og/eller utleieavtalen med ferieboligeieren øyeblikkelig. DC har da krav på erstatning for tapt avanse, samt eventuelle omplasseringsomkostninger, herunder et administrasjonsgebyr på NOK 1000,-, refusjon til leietakeren og lignende (positiv oppfyllelsesinteresse). Da de fleste leietakerne forventes å være tyske kunder, må det forventes, at eventuelle reklamasjoner kreves behandlet etter tysk reiserett. Denne retten gjelder også i tilfelle av force majeure. En eventuell utbetalt kompensasjon i forbindelse med leierreklamasjoner vil bli debitert ferieboligeieren, dersom klagepunktet ligger innenfor ferieboligeierens ansvarsområde.
12.2.
DC forutsetter at ferieboligeieren har tegnet en passende ansvarsforsikring som dekker 3. manns krav. DC kan ikke holdes ansvarlig for skader påført 3 mann ved f.eks. feil eller mangler i ferieboligens installasjoner, herunder svømmebasseng, boblebad og badestamp, eller skader som skyldes ferieboligeierens manglende vedlikehold. Dersom det likevel fremmes krav mot DC fra 3. mann pga. feil og mangler ved ferieboligen, har DC regresskrav mot ferieboligeieren.


13. Eierskifte - salg

13.1. Ved eierskifte forplikter den nåværende eier (selger) seg til å sørge for at den nye eier inntrer i avtalens rettigheter og plikter. Denne forpliktelsen bør derfor alltid inngå i kjøpsavtalen og skjøtet. Se forøvrig pkt. 10.
13.2.
For at et eierskifte er gyldig i relasjon til formidlingsavtalen med DC, skal det fylles ut og sendes inn en overtakelseserklæring som kan bestilles på tlf. 22 41 52 40 eller e-post norge@dancenter.com. Først når overtakelseserklæringen er mottatt, akseptert og bekreftet av DC, er tidligere eier frigjort for sine forpliktelser overfor DC.
13.3.
Fordeling av leieinntekter mellom kjøper og ­selger skal foretas mellom partene, evt. via det salgsoppgjøret, som foreligger i forbindelse med salget.


14. Forsikring - DanCenters trygghetsforsikring

14.1. DanCenter tilbyr uten omkostning for eier, og som et supplement til eiers egen ferieboligforsikring, en trygghetsforsikring. Denne dekker skader på bygning, innbo og løsøre forvoldt av leietaker formidlet gjennom DC, samt evt. leietap i forbindelse med en dekningsberettiget skade. For skader til en verdi av over 1000 NOK, yter forsikringsselskapet erstatning for henholdsvis løsøre og bygning opp til beløpsgrensen i Eiers egen forsikring som minimum skal kunne dekke brann-og vannskader samt innbrudd. Det er ingen selvrisiko hvis skaden overstiger 1000 NOK. Enhver skade skal meldes til DanCenters forsikringspartner hurtigst mulig, og senest 3 måneder etter at skaden er inntruffet. Skaden meldes ved å fylle ut et skademeldingsskjema som lastes ned via eierhjemmesiden eller rekvireres hos DC. Forsikringspartneren vil deretter kontakte Huseier for å innhente relevant informasjon som f.eks bildedokumentasjon og dokumentasjon for omkostninger ihht utbedring av skaden og/eller nyanskaffelsespris for den skadede gjenstand. Eventuell dekning skjer etter vanlig forsikringspraksis. Eventuelle spørsmål til trygghetsforsikringen kan rettes til DC, hvor du også kan få forsikringsselskapets trygghetsbrosjyre.
14.2.
Unntak: Forsikringen dekker bl.a. ikke følgende: a) Tyveri begått i leieperioden (skal politianmeldes og meldes til eget forsikringsselskap), b) Skader som følge av alminnelig slitasje, manglende vedlikehold, alminnelig forringelse og bruk.
14.3.
Dersom ferieboligen leies ut og markedsføres med båt, motor og tilhørende utstyr forplikter huseier seg til selv å forsikre dette. I tilfelle av ulykker og skader, og dersom båten, motoren og/eller utstyret kommer bort, er dette ikke dekket av trygghetsforsikringen. Båt og motor med utstyr skal dekkes av eiers egen forsikring. DC og forsikringsselskapet bak trygghetsforsikringen har ikke erstatningsansvar i slike tilfeller.


15. Personvern

15.1. DC innhenter og behandler persondataopplysninger om huseieren i forbindelse med inngåelsen av formidlingsavtalen mellom DC og huseieren, og i forbindelse med den løpende oppdateringen og administrasjonen dette medfører.
15.2.
De personopplysnignene som DC innhenter inkluderer blandt annet navn, adresse, postnummer, by, telefonnummer, e-postadresse, eiendomsnummer og eventuelt kontaktperson.
15.3.
DC har prosedyrer for oppbevaring, sletting, oppdatering og videreformidling av personopplysninger for å hindre uautorisert adgang til huseiers personopplysninger, og for å oppfylle den gjeldene lovgivning.
15.4. For nærmere informasjon om DC's behandling av personopplysninger, herunder nærmere informasjon om a) formålene med og grunnlaget for DC's behandling av personopplysninger, b) eventuelle mottakere eller kategorier av mottakere av personopplysningene, c) DC's kriterier for oppbevaring av personopplysningene og d) huseiers rettigheter i forbindelse med DC's behandling av personopplysningene, henvises til DC's persondatapolitikk som kan finnes på DC's hjemmeside https://www.dancenter.no/info/personal-data-policy-owner/ 
15.5.
I forbindelse med utleie av feriehuset, mottar Eier nødvendige opplysninger om leietaker av feriehuset, som f.eks. leietakers navn. Hvis Eier håndterer/behandler opplysningene og ikke sletter disse skal Eier kontakte DC for nærmere instruks. Eier skal sørge for at opplysningene ikke offentliggjøres, kommer uvedkommende til kjennskap, misbrukes eller behandles i strid med gjeldende lovgivning. 


16. Verneting

16.1. Alle tvister mellom DC og eier, som kommer ut av nærværende avtale skal anlegges ved Oslo Byrett, som er avtalt som verneting.
16.2.
Eier har rett til å overdra avtalen til en ny huseier uten forutgående aksept fra DC, men DC skal informeres via ett eierskifte skjema. Tilsvarende har DC rett til å overdra avtalen til konsern tilknyttede selskaper uten eiers forutgående aksept.

København, april 2021