Formidlingsavtale 2023

1. Avtalens parter

Denne avtalen kaldt ”Formidlingsavtalen” er en avtale som skal sikre at vi i DanCenter best mulig kan formidle utleie av ferieboligen din, på vegne av deg som utleier og feriegjestene som leier.

Avtalen er inngått mellom ferieboligeieren som utleier (heretter kalt eier) og DanCenter lokalt samt DanCenter A/S som formidler i eget navn (heretter kalt DC). DC er berettiget til å løpende foreta endringer og tilpasninger i avtalen, hvis det er rimelig begrunnet. Hvis det foretas slike endringer, vil endringene først ha virkning fra nestfølgende avtaleår. Eier vil god tid i forveien motta reviderte formidlingsbestemmelser som angir endringene. På dette tidspunkt har eier mulighet for å si opp avtalen for nestfølgende avtaleår; hvis avtalen ikke sies opp, betraktes de reviderte formidlingsbestemmelsene for gjeldende.

2. Ferieboligen

Eier har ansvaret for at ferieboligen til enhver tid fremstår slik som det er opplyst i formidlingsavtalen. Eier har ansvaret for at ferieboligen løpende vedlikeholdes, og for å gjennomføre en hovedrengjøring av ferieboligen 2 ganger årlig - gjerne også i løpet av utleieperioden. Hovedrengjøringen er et supplement til vanlig sluttrengjøring som utføres mellom hvert leieforhold. Eier er ansvarlig for at ferieboligen før hvert leieforhold er rengjort, klar, og i god stand, inklusiv alt utstyr og inventar. Alt skal fungere (også el-installasjoner m.m.), dette gjelder også bookinger med kort innflytningsfrist. Dette gjelder selv om ferieboligen er besiktiget av en DC-medarbeider; en besiktigelse tar kun stilling til om boligen egner seg for utleie. Dersom ferieboligen leies ut i vinterperioden (1.10-31.3.), skal alle oppholdsrom i ferieboligen varmes opptil 15 grader før gjestenes ankomst, og innendørs svømmebasseng skal være oppvarmet til min. 25 grader på ankomstdagen. Dersom ferieboligen leies ut til 12 personer eller mer, skal det være ukentlig søppeltømming i hele perioden. Det anbefales å forebygge mot insektangrep 1-2 ganger i året (f.eks. ved å smøre boligens sokkel med insektmiddel).

3. Utleie - DanCenters enerett

Så lenge det er en gjeldende formidlingsavtale mellom eier og DC, har DC enerett til å på eierens vegne formidle leieforhold til ferieboligen. Eieren kan ikke, så lenge avtalen med DC gjelder, selv leie ut eller leie ut gjennom et annet formidlingsbyrå, med mindre annet er skriftlig avtalt. Eier er innforstått med at DC gjennom tilknyttede selskap og via tredjepart kan formidle og gjennomføre leieforhold i den avtalte disposisjonsperioden.

4. Depositum og nøkkelhåndtering

4.1. Ved utlevering av nøkkelen til ferieboligen, kan eier kreve et depositum fra leieren i henhold til gjeldende DC-markedsføring av huset. Eier er selv ansvarlig for å tilbakebetale depositumet (evt. fratrukket strøm- og energikostnader, dersom dette ikke er inkludert i leien).

4.2. Huseier er selv ansvarlig for inn- og utflytting for alle leieforhold, og med dette også utlevering av nøkler. Ved bruk av nøkkelboks, anbefaler DC eier å jevnlig endre koden. DC er ikke ansvarlig hvis en nøkkel mistes, eller koden ikke skiftes og dermed kan gi adgang uten booking.

5. Avregning

5.1. Hvert år i mai/juni eller ved kontraktinngåelsen avtales det gjeldende basis-avregningspriser pr. uke for den kommende sesongen. Eier kan velge «Flex-priser» og dermed gi DC tillatelse til å regulere eieravregningsprisen og utsalgsprisen med maks. 25 % i nedadgående retning, og ubegrenset i oppadgående retning, med utgangspunkt i basisavregningsprisen for den enkelte uke. Reguleringen skjer i så fall på bakgrunn av DCs kjennskap til markedets etterspørsel i forhold til tilbudet av ledige ferieboliger i området og den gjeldende perioden. Formålet med denne prisfleksibiliteten er å oppnå best mulig inntjening både for eier og DanCenter. Leien avregnes på basis av den sist avtalte avregningsprisen pr. uke, fratrukket eventuelle rabatter/reguleringer avtalt med eier. Eier kan løpende via DCs hjemmeside følge med på de inngåtte leiemålene og eventuelt regulerte ukepriser, samt sin eierkonto ved bruk av e-postadresse og passord. Ønskes oversikt over fremtidige bookinger ekstraordinært tilsendt pr. post, forbeholder DC seg retten til å kreve et gebyr for denne ytelsen. DC er i forbindelse med kortfristede leiermål ikke forpliktet til å melde disse skriftlig innen oppholdets start. Når ferieboligen står til utleie, kan der foregå leiermål til effektuering samme dag eller med meget kort varsel. Såfremt der i forbindelse med miniferie og/eller leiermål som ikke har ankomst/avreise lørdag/lørdag, oppstår et antall ledige dager mindre enn 7, kan DC formidle supplerende utleie til dagspriser svarende til 1/7 av ukeprisen.

5.2. Betaling skjer på forskudd. Leieinntekten for den måneden leieforholdet begynner overføres den første hverdagen i hver måned til eiers konto. Leieinntekten utbetales ved bankoverføring. Vi gjør oppmerksom på at moms er inkludert i de angitte eierprisene, dersom eier er vurdert som momspliktig.

5.3. Ved bookinger med kort frist (hastebooking) dvs. når bookingen skjer i samme måned som innflyttingen, eller i slutten av forrige måned, utbetales leien måneden etter.

5.4. Når ferieboligen leies ut til miniferie, avregnes eieren, hvis ikke annet er avtalt, følgende i prosent av ukeavregningsprisen: Miniferie i helgen (inkluderer natten mellom lørdag og søndag): 2-3 dager 80%, 4 dager 85%, 5 dager 95% og 6 dager 100%.. Miniferie midtuke (inkluderer ikke natten mellom lørdag og søndag): 2-3 dager 70%, 4 dager 80%, 5 dager 90% og 6 dager 100%. Med Fjellkalender, Fiskehus+ kalender og Standard Midt-Norge og Vestlandet kalender er avregningen som følger: Miniferie i helgen (inkluderer natten mellom lørdag og søndag): 2 dager 60%, 3 dager 70%, 4 dager 80%, 5 dager 90% og 6 dager 100%. Miniferie midtuke (inkluderer ikke natten mellom lørdag og søndag): 2 dager 50%, 3 dager 60%, 4 dager 70%, 5 dager 80% og 6 dager 90%.

5.4.1. Hvis boligen er påmeldt mini-flex, avregnes huseieren minst 40% av gjeldende ukepris (muligens en nedsatt ukepris). Prisen beregnes ut fra DCs interne algoritme for markedets tilbud og etterspørsel etter ledige fritidsboliger i området og perioden.

5.5. Tilleggsytelser som rengjøring, båt, sengetøy og lignende, som er angitt på eiers formidlingsavtale, bestilles direkte fra leietakeren online. Eier mottar beskjed om dette direkte fra DC pr. e-post. Eier må da stille de bestilte ytelsene til rådighet og selv kreve inn betaling for disse, samt evt. ved og strøm, ved leietakerens ankomst/avreise. Annulleres bestillingen, medfører dette at eventuelle bestillinger av tilleggsytelser faller bort uten ytterligere informasjon fra DC. Dersom gjesten ikke betaler, kan DC være behjelpelig med å innhente beløpet fra gjesten etter avreise har funnet sted. I så tilfelle skal DC ha beskjed umiddelbart, og senest 2 uker etter gjestens avreise. Obligatorisk sluttrengjøring betales av leietaker direkte til DC, og fra DC til eier den etterfølgende måned.

6. Avregningspris for etterfølgende sesong

6.1. DC utarbeider hvert år forslag til ukeavregningspriser for den etterfølgende sesongen til eier. Ønsker eier f.eks. i forbindelse med noen forbedringer av ferieboligen eller boligens fasiliteter å endre i ukeavregningsprisen, skal ønsket være DC i hende senest den 20. juni året før prisendringen skal tre i kraft. I motsatt fall vil DCs prisforslag for etterfølgende sesong være gjeldende. Evt. endringer skal bekreftes skriftlig av DC for å være gyldige.

6.2. Hvis det ikke kan oppnås enighet om ukeavregningsprisene for etterfølgende sesong innen den 1. juli, fortsetter avtalen med inneværende sesongs ukeavregningspriser som gjeldende.

7. Avbestillingsgaranti

7.1. Avbestiller leietakeren et bekreftet og betalt leieforhold når det er 30 eller færre dager til innflytting, yter DC eier full kompensasjon uansett årsaken til avbestillingen. Unntak fra kompensasjon er avbestilling av leiermål som følge av force majeure. Leieforhold som vises på eierhjemmesiden er ikke alltid betalt/bekreftet. Annullering av opsjoner (midlertidige bookinger) medfører ingen utbetaling. Er eieren selv skyldig i kundens avbestilling, utbetales ikke leien.

7.2. DC forbeholder seg retten til gjenutleie av ferieboligen i enhver periode som eieren får betalt for. Ved gjenutleie av ferieboligen avregnes det kun for det avbestilte leieforholdet.

8. Feil og mangler under et leieforhold

8.1. Skulle det under et leieforhold oppstå feil eller mangler ved ferieboligen, er eier forpliktet til å sørge for øyeblikkelig hjelp for å løse det oppståtte problem.

8.2. I situasjoner hvor leier søker hjelp gjennom DC til å løse en feil eller mangel i ferieboligen, kontakter DC eier. Kan ikke DC oppnå kontakt med eier, eller det er snakk om mindre feil eller mangler, iverksetter DC på eiers vegne og for eiers regning rimelige tiltak for å løse problemet. DC underretter eier snarest mulig etter slike tiltak. Eventuelle utgifter i denne forbindelse motregnes eiers tilgodehavende leieinntekter.

9. Markedsføring

9.1. DC forplikter seg til å markedsføre ferieboligen, enten selv eller gjennom samarbeidspartnere i inn- og utland. DC påtar seg alle markedsføringsutgiftene i forbindelse med dette.

9.2. Eier aksepterer at rettighetene på alt bildemateriale, som enten er tatt av eier eller av DC og som brukes i presentasjonsmateriale på trykk og på internett, tilhører DC. DC kan også benytte materialet til andre reklameformål.

10. Oppsigelse

10.1. Avtalen gjelder fortløpende fra år til år inntil den skriftlig sies opp av en av partene jfr. pkt. 10.2. Avtalen kan ikke sies opp for en igangværende sesong (januar-januar).

10.2. Avtalen kan sies opp for den etterfølgende sesongen, og skal da være DC i hende senest den 1. juni (året før). Oppsigelsen skal sendes rekommandert eller via bekreftet e-mail, i motsatt fall kan oppsigelsen dessverre ikke aksepteres. Er den 1. juni ikke en hverdag, skal oppsigelsen være DC i hende den første hverdagen etter den 1. juni.

10.3. Dersom en oppsigelse for den etterfølgende sesongen ikke er mottatt DC innen 1. juni, og ferieboligen ikke kan stilles til DCs disposisjon, anses dette som brudd på avtalen. DC har derfor rett til å kreve erstatning for eventuelle omplasseringskostnader og tapt avanse basert på utleieerfaring og evt. omplasseringsomkostninger. I de tilfellene der DC ikke har utleieerfaring med ferieboligen, baseres kravet om erstatning seg på DCs manglende fortjeneste ved utleie av ferieboligen i alle høysesongsuker (A- og B-sesong), samt eventuelle omkostninger i forbindelse med omplassering av leieforholdene. Se også pkt. 13–eierskifte.

11. Eiers ferie (eget bruk av ferieboligen)

11.1. Eieren kan sperre opp til 3 uker fordelt i perioden A, B og C-høysesongene. Sperring av utleieuker til eget bruk skal uansett sesongperiode skje med respekt for allerede inngåtte leieforhold og reservasjoner. Ytterligere sperringer i A, B og C-høysesongene kan skje 14 dager før en ikke utleid uke.

11.2. I alle de andre sesongene unntatt A, B og C-høysesongene, kan eieren med respekt for inngåtte leieforhold og opsjoner (midlertidige bookinger) fritt sperre etter behov.

11.3. Avtale om sperring av uker til eierens eget bruk, skal for å være gyldig, alltid bekreftes av DC pr. e-post. Dette gjelder uansett om sperringen skjer via DanCenters personale eller direkte på eierhjemmesiden. Hvis eier har oppgitt sin e-postadresse til DC, kan DC benytte denne til kommunikasjon med eier.

11.4. Er ferieboligen et såkalt Fiskehus Pluss, skal det i alt stilles min. 10 uker (herav minst 5 i A-, B- og C-sesongene) til disposisjon i perioden fra 1. mai til 1. oktober.

12. Oppfyllelse av avtalen

12.1. Dersom ferieboligen ikke stilles til leietakers disposisjon, eller hvis dette skjer med vesentlige mangler, eller ferieboligen er skadet, ikke rengjort eller på annen måte ikke er innflytningsklar, er DC berettiget til å heve leieforholdet og/eller utleieavtalen med ferieboligeieren øyeblikkelig. DC har da krav på erstatning for tapt avanse, samt eventuelle omplasseringsomkostninger, herunder et administrasjonsgebyr på NOK 1000,-, refusjon til leietakeren og lignende (positiv oppfyllelsesinteresse). Da de fleste leietakerne forventes å være tyske kunder, må det forventes, at eventuelle reklamasjoner kreves behandlet etter tysk reiserett. Denne retten gjelder også i tilfelle av force majeure. En eventuell utbetalt kompensasjon i forbindelse med leierreklamasjoner vil bli debitert ferieboligeieren, dersom klagepunktet ligger innenfor ferieboligeierens ansvarsområde.

12.2. DC forutsetter at ferieboligeieren har tegnet en passende ansvarsforsikring som dekker 3. manns krav. DC kan ikke holdes ansvarlig for skader påført 3. mann ved f.eks. feil eller mangler i ferieboligens installasjoner, herunder svømmebasseng, boblebad og badestamp, eller skader som skyldes ferieboligeierens manglende vedlikehold. Dersom det likevel fremmes krav mot DC fra 3. mann pga. feil og mangler ved ferieboligen, har DC regresskrav mot ferieboligeieren.

13. Eierskifte-salg

13.1. Ved eierskifte forplikter den nåværende eier (selger) seg til å sørge for at den nye eier inntrer i avtalens rettigheter og plikter. Denne forpliktelsen bør derfor alltid inngå i kjøpsavtalen og skjøtet. Se forøvrig pkt. 10.

13.2. For at et eierskifte er gyldig i relasjon til formidlingsavtalen med DC, skal det fylles ut og sendes inn en overtakelseserklæring som kan bestilles på tlf. 22 41 52 40 eller e-post norge@dancenter.com. Først når overtakelseserklæringen er mottatt, akseptert og bekreftet av DC, er tidligere eier frigjort for sine forpliktelser overfor DC.

13.3. Fordeling av leieinntekter mellom kjøper og selger skal foretas mellom partene, evt. via det salgsoppgjøret som foreligger i forbindelse med salget.

14. Forsikring - DanCenters trygghetsforsikring

14.1. DanCenter tilbyr uten omkostning for eier en trygghetsforsikring. Denne dekker skader på bygning, innbo og løsøre forvoldt av leietaker formidlet gjennom DC samt ev. leietap i forbindelse med en dekningsberettighet skade. Trygghetsforsikringen dekker – for skader til en verdi over NOK 1.000 - erstatning for henholdsvis løsøre og bygning opp til beløpsgrensen i huseiers egen forsikring. Eiers egen forsikring skal som minimum dekke brann-, strøm- og vannskader, glass- og sanitæranlegg samt innbrudd. Enhver skade skal meldes til DanCenters forsikringspartner så fort som mulig og senest 3 måneder etter skaden er inntruffet ved å fylle ut et skademeldingsskjema som kan finnes på eierhjemmesiden. Eventuell dekning skjer etter vanlig forsikringspraksis hvor f.eks. avskriving på grunn av alder vil forekomme, i likhet med at skader som følge av vanlig slitasje, manglende vedlikehold, alminnelig forringelse og bruk heller ikke er dekket. Trygghetsforsikringen er tegnet av DanCenter og forsikringsbetingelsene forhandles årlig.

14.2. Unntak: Trygghetsforsikringen er et supplement til huseiers egen hytteforsikring og dekker ikke skader som er dekket av denne. Det gjelder blant annet, men ikke utelukkende, brann og glass- og sanitetæranlegg, strømskader eller tyveri. Forsikringsbetingelsene kan alltid rekvireres hos DanCenter.

14.3. Dersom ferieboligen leies ut og markedsføres med båt, motor og tilhørende utstyr, forplikter huseier seg til selv å forsikre dette. I tilfelle av ulykker og skader, og dersom båten, motoren og/eller utstyret kommer bort, er dette ikke dekket av trygghetsforsikringen. Båt og motor med utstyr skal dekkes av eiers egen forsikring. DC og forsikringsselskapet bak trygghetsforsikringen har ikke erstatningsansvar i slike tilfeller.

15. Personvern

15.1. DC innhenter og behandler persondataopplysninger om huseieren i forbindelse med inngåelsen av formidlingsavtalen mellom DC og huseieren, og i forbindelse med den løpende oppdateringen og administrasjonen dette medfører.

15.2. Personopplysningene DC innhenter inkluderer blant annet navn, adresse, postnummer, by, telefonnummer, e-postadresse, eiendomsnummer og eventuelt kontaktperson.

15.3. DC har prosedyrer for oppbevaring, sletting, oppdatering og videreformidling av personopplysninger for å hindre uautorisert adgang til huseiers personopplysninger, og for å oppfylle gjeldende lovgivning.

15.4. For nærmere informasjon om DCs behandling av personopplysninger, herunder nærmere informasjon om a) formålene med og grunnlaget for DCs behandling av personopplysninger, b) eventuelle mottakere eller kategorier av mottakere av personopplysningene, c) DCs kriterier for oppbevaring av personopplysningene og d) huseiers rettigheter i forbindelse med DCs behandling av personopplysningene, henvises til DCs persondatapolitikk som kan finnes på DCs hjemmeside: https://www.dancenter.no/info/personal-data-policy-owner/

16. Verneting

16.1. Alle tvister mellom DC og eier som kommer ut av nærværende avtale, skal anlegges ved Oslo Byrett, som er avtalt som verneting.

16.2. Eier har rett til å overdra avtalen til en ny huseier uten forutgående aksept fra DC, men DC skal informeres via et eierskifteskjema. Tilsvarende har DC rett til å overdra avtalen til konserntilknyttede selskaper uten eiers forutgående aksept.


København, mai 2022