Kontakt
Søk
Eier login
Ejer login
Bli utleier
 

DanCenter A/S, generelle leiebetingelser - Norge, Sverige og Tyskland

*Disse generelle utleievilkårene, "Feriebolig ABC" og den til enhver tid gjeldende prisoversikten, gjelder for alle ferieboliger i Tyskland, Sverige og Norge. Når det gjelder utleie av ferieboliger i Schleswig-Holstein og Niedersachsen, vil DanCenter GmbH fungere som formidler av ferieboligen mellom ferieboligens leietaker og ferieboligens eier. Når det gjelder ferieboliger i Sverige, Norge og resten av Tyskland, vil DanCenter A/S fungere som formidler av ferieboligen mellom ferieboligens leietaker og ferieboligens eier. DanCenter A/S og DanCenter GmbH eier ikke ferieboligene, men fungerer kun som formidler på vegne av ferieboligeieren ved utleie av ferieboligene som er avsatt til ferieformål. Ved inngåelse av avtale agerer DanCenter A/S og DanCenter GmbH dermed som formidler i fremmed navn, på vegne av ferieboligeieren. DanCenter A/S og DanCenter GmbH vil overføre til ferieboligens eier, den delen av leien eieren har krav på (og mottar slik alene en provisjon for formidlingen).

1. Inngåelse av utleieavtale med DanCenter A/S eller DanCenter GmbH som formidler på vegne av ferieboligeieren

1.1 I disse generelle utleievilkårene brukes forkortelsen DC. Dette uttrykket anvendes for de generelle utleievilkårene for utleie, som DanCenter A/S og DanCenter GmbH formidler på vegne av ferieboligeieren, avhengig av om feriehuset ligger i Norge, Sverige eller Tyskland.

1.2 Når leietakeren har sendt bestillingen, betraktes denne som en bindende avtale med DC om leie av ferieboligen kunden har valgt. Bestillinger kan gjøres skriftlig, muntlig eller via telefon – direkte fra DC eller gjennom leietakers reisebyrå. Leietakeres leie av en feriebolig i Schleswig-Holstein og Niedersachsen anses som bekreftet idet bestillingen er sendt til DanCenter GmbH. Leietakers leie av en eiendom i Norge, Sverige eller den resterende del av Tyskland anses som bekreftet idet bestillingen er sendt til DanCenter A/S. Bestillingen er bindende for leietaker, uavhengig av hvilket land boligen befinner seg i. DC er på vegne av ferieboligeieren berettiget til å akseptere tilbudet som leietaker fremsetter. Bestillingen er å anse som godtatt av DanCenter A/S eller DanCenter GmbH på vegne av utleier, når skriftlig bekreftelse er sendt leietaker.

1.3 Ved bestilling på internett via et av DCs nettsteder, bekreftes bestillingen elektronisk. Leietakeren må da selv skrive ut leiebeviset. Leiebeviset fra DC inneholder ferieboligens adresse og adressen til nøkkelutleveringsstedet. En bekreftelse fra leietakerens byrå erstatter ikke DCs bekreftelse. Når leietaker ankommer nøkkelutleveringsstedet, overleveres dette leiebeviset til lokalkontoret, ferieboligens eier eller eiers representant. Leietakeren får deretter utlevert nøklene til ferieboligen og en strømseddel (dersom forbruksrelaterte kostnader ikke er inkludert i leien). På denne seddelen noteres målerstanden for alle forbruksrelaterte kostnader (strøm, varme, gass og vann) både ved ankomst og ved avreise.

1.4 Hvis avtalens innhold avviker fra bestillingen, og leietakeren ikke godtar dette avviket, må leietakeren gi skriftlig beskjed om dette innen 10 dager. Dersom leietaker ikke gjør dette, betraktes avtalen som akseptert med det innholdet den har.

1.5 Avbestillingssikring er inkludert i leieprisen, og gir deg muligheten til å oppheve avtalen i henhold til avbestillingsvilkårene (se pkt. 6). DC gjør også oppmerksom på at leieprisen inkluderer en utvidet innbo- og ansvarsforsikring, som sikrer leietakeren hvis det skulle skje et uhell. For nærmere informasjon om dekning og vilkår, se forsikring.

1.6 Frem til innflyttingsdagen har leietaker rett til å overdra leiebeviset til en tredjepart, med bevisets rettigheter og forpliktelser. DC kan motsette seg overdragelsen, såfremt tredjemann ikke har ferieopphold som formål, hvis tredjemanns deltagelse strider mot lov eller offentlige myndigheters forskrifter eller hvis leietaker har til hensikt å videreformidle leiemålet. Ved tredjeparts overtakelse av leiebeviset, står leietaker ansvarlig for denne tredjepartens skadevoldende handlinger. Leietaker og tredjeparten vil sammen bli stilt til ansvar for alle krav fremlagt av DC, inkludert ethvert krav fremlagt av DC i henhold til denne avtalen. DCs omkostninger ved overdragelse av leietakers rettigheter og forpliktelser utgjør NOK 500,-.

1.7 Personen som oppretter en leieavtale må være fylt 18 år.

2. Betaling

2.1 Ved inngåelse av leieavtalen oversender DC bekreftelsen og leiebeviset på vegne av utleier. På samme tid forfaller en forskuddsbetaling på 25 % av leien. Resten av leiebeløpet må være DC i hende senest 36 dager før innflyttingsdagen. DC avregner det fulle leiebeløpet til ferieboligeieren, med reduksjon av betalingen for formidlingen som er utført av DC. Hvis bestillingen skjer 55-21 dager før leieforholdets begynnelse, må betalingen utføres umiddelbart etter at leietaker har mottatt bekreftelse fra DC, enten via bankoverføring eller med betalings- eller kredittkort. Ved bestilling gjort mindre enn 21 dager før leieforholdets begynnelse, skal betaling skje umiddelbart. Det vil da kun være mulig å betale med betalings- eller kredittkort. Dersom hele leiebeløpet ikke blir betalt innen betalingsfristen, kan leietaker ikke fremlegge noe krav mot DC eller ferieboligens eier. Det samlede leiebeløpet inneholder et administrasjonsgebyr. Dette beløpet dekker alle DCs omkostninger vedrørende innkrevning og returnering av eventuelt depositum og bruk av betalingskort. Administrasjonsgebyret kreves inn direkte overfor leietaker sammen med forskuddsbetaling for leie av ferieboligen, og returneres ikke selv om leier ønsker å annullere leieavtalen, jmf. punkt. 6.

2.2 De angitte prisene er ukeleie (lørdag til lørdag). Prisene varierer fra sesong til sesong. Ved opphold i over en uke, kan prisen for hver enkelt uke variere dersom ukene tilhører forskjellige sesonger. Sluttrengjøring er inkludert i leieprisen for enkelte boliger. Dette er omtalt i kapittel 3.1. Prisene for leie av båt, motor e.l. er også oppgitt i ukepriser.

2.3 Disse utleievilkårene gjelder for kunder bosatt i Norge. Prisene oppgis derfor i norske kroner, og betraktes som gjeldende valuta ved bestillinger fra Norge.

3. Ferieboligen / øvrige kostnader / depositum osv.

3.1 Det kan ikke bo flere personer i ferieboligen enn det maksimale antall personer, som er angitt i boligens beskrivelse. Det er imidlertid tillatt å ha med et barn under tre år i tillegg til maksimalt antall personer. Ved overbelegg, har både DC og eieren rett til å bortvise det overskytende antall personer. Leieavtalen starter vanligvis lørdag. Innflytting kan tidligst finne sted etter klokken 16.00. Oppstilling av telt, campingvogner osv. er forbudt på området. Rengjøring av leiligheten er leietakers ansvar. Ved utflytting skal leietaker rengjøre ferieboligen samt boligens inventar. Sluttrengjøring kan bestilles mot et gebyr, enten på DC lokalkontor eller ved bestilling. I Norge og Sverige tilbys denne tjenesten kun i noen tilfeller. Her bestilles sluttrengjøring enten fra ferieboligens eier eller dennes representant. Selv om sluttrengjøring er bestilt, skal ferieboligen etterlates i ryddig stand. Leier skal selv ta oppvask og rengjøre tallerkener, bestikk og annet kjøkkenutstyr. På slutten av leieforholdet skal leietaker forlate ferieboligen senest kl. 10.00. Hvis leie av ferieboligen inkluderer obligatorisk sluttrengjøring, skal dette være ettertrykkelig tydelig markert. Betaling for obligatorisk sluttrengjøring gjøres samtidig med betaling av den totale leien. På prislistene og i oversiktene kan du se den obligatoriske sluttrengjøringen i form av to forskjellige ukepriser på boligen. Den høyeste prisen er leieprisen for første uke inkl. rengjøring, og den laveste er den ukentlige leieprisen for påfølgende uker.

3.2 Forbruk av elektrisitet, varme, gass og vann er ekstra kostnader, som avregnes og betales samtidig med tilbakelevering av nøkkel, jfr. 1.1 og 3.3. Prisen per. kWh elektrisitet er omtrent 2,80 DKK i Danmark, og 0,28 til 0,39 EUR i Tyskland. I Norge og Sverige styres prisene for strøm, vann og gass av de individuelle ferieboligenes eiere, det er derfor ikke mulig å gi et omtrentlig prisanslag i disse utleievilkårene. Normalt forbruk, uten oppvarming, er rundt 150 kWh per uke i høysesongen. På kaldere årstider, og i ferieboliger med svømmebasseng og/eller spa og/eller badstue (avhengig av bruk av disse), kan leietaker forvente høyere strømregninger. I Danmark koster gass omtrent 8,30 DKK per m3, og i Tyskland 0,70 til 1,00 EUR per m3. I ferieboliger med innendørs vannmåler, kan det påløpe en forbruksavgift på 45–85 DKK per m3 i Danmark, og 4–7 EUR per m3 i Tyskland. Prisene avhenger av de regionale vannavgiftene. Vær oppmerksom på, at forbruksomkostningene for hele leieperioden, som fremgår av leieavtalen, vil bli fakturert selv om huset kun brukes en kortere periode.

3.3 På bookingtidspunktet eller når du får utlevert nøkkelen til ferieboligen, kan det samtidig bli innkrevet depositum. Deposituminnbetaling er en sikkerhet for at nøkkelen returneres og ferieboligen etterlates i rengjort og skadefri stand. På noen boliger innkreves det et høyere depositum. Innkrevet depositum motregnet eventuelle forbruksavhengige omkostninger, skade- og rengjøringsomkostninger avregnes ca. 21 dager etter avreise. Husk å opplyse lokalkontoret om epost og kontonummer, så depositum kan returneres. I Norge og Sverige avregnes eventuelt depositum direkte med den enkelte ferieboligeier eller dennes representant. Størrelsen på depositum vil fremgå av ferieboligbeskrivelsen. Skulle leiemålets varighet overstige 3 uker, samt ved utleie i perioden mellom jul og nyttår, skal det senest ved nøkkelutlevering betales tredobbelt depositum. Dersom en gruppe ønsker å benytte ferieboligen som er bestilt, forlanger enkelte ferieboligeiere et høyere depositum. En gruppe består av minst 6 personer, som ikke er i familie- eller partnerferie. Uavhengig av dette er det også en gruppe der 6 eller flere reisedeltagere reiser sammen og hvor ingen personer er over 25 år. Denne gruppetypen skal ved nøkkeloverleveringen innbetale et depositum på kr. 3.500,- pr. person. Lokalkontoret, eieren eller dennes representant er også berettiget til å kreve betaling for sluttrengjøring, som i slike tilfeller blir obligatorisk. Dersom enkelte feriehus ikke kan leies ut til grupper, fremgår dette av husbeskrivelsen. Grupper skal senest samtidig med leieavtalens inngåelse melde seg som gruppe. Lokalkontoret, eieren eller dennes representant kan avvise en gruppe dersom gruppereisen ikke er registrert ved leiemålets inngåelse. Ved leiemålets slut, er leier forpliktet til å levere nøkkelen og avregne for ekstraomkostninger med lokalkontoret, eieren eller dennes representant. Ferieboligen kontrolleres og sjekkes mht. tilfredsstillende sluttrengjøring på avreisedagen, og det avregnede beløpet for ekstraomkostninger kontrolleres av lokalkontoret, eieren eller dennes representant. Denne kontrollen skjer senest før den neste leier flytter inn.

3.4 Det er tillatt å ta med seg opptil to kjæledyr i ferieboliger som er markert med et bilde av en hund. Hunder må være i bånd. Se også avsnittet "kjæledyr" i "abc for ferieboliger".

3.5 Vær oppmerksom på at det i Tyskland må betales turistskatt. Her kan det forekomme regionale forskjeller. Turistskatt, også kalt "kurskatt", betales per person per natt overnatting på stedet.

4. Utleieavtale formidlet av DC på vegne av utleier

4.1 Ytelsene som er inkludert i leieavtalen, begrenses til de ytelsene som inngår i DCs beskrivelse av de formidlede ferieboliger. I tillegg til dette gjelder eventuelle endringer som står oppført på leiebeviset, eller i ettertid er meddelt leietakeren skriftlig. Avtaler som avviker fra ovenstående skal være skriftlig bekreftet av DC.

4.2 Det tas forbehold om feil, endringer og skrivefeil, osv.

4.3 Andre brosjyrer relatert til ferieboliger, områder og ferger, som ikke utgis av DC, er ikke bindende for DC og eier av ferieboligen.

4.4 Reisebyråer, internettportaler og andre bestillingssteder har ikke tillatelse til å inngå avtaler som avviker fra DCs leiebetingelser eller opplysningene i gjeldende katalog/på internett.

4.5 DC forplikter seg til å utøve formidlingsvirksomheten i overensstemmelse med god forretningsskikk. Dette omfatter blant annet: Nøye utvelgelse av ferieboligene, og grundig kontroll av disse, garanti for at beskrivelsene av ferieboligene er riktige. DC garanterer for avtalens oppfyllelse, med de forbehold og begrensninger som her beskrives.

5. Endring av leieavtalen, og prisøkning

5.1 DC kan på vegne av ferieboligeieren gjøre endringer i leieavtalen etter inngåelse dersom endringene skyldes at DC har blitt gjort oppmerksom på, at leieforholdets faktiske omstendigheter ikke stemmer med det som opprinnelig ble oppgitt til eller antatt av DC. Endringene kan kun utføres dersom DC ved inngåelse opptrådte i god tro, og under forutsetning av at endringene ikke påvirker oppholdet i sin helhet. DC forplikter seg til å informere leietaker om endringer i eller avvik fra leieavtalen umiddelbart etter at DC har blitt oppmerksom på slike forhold. Skulle endringene være til vesentlig ulempe for leietakeren, vil DC tilby leier en tilsvarende feriebolig eller å avbestille, uten ekstra kostnad for leietakeren. Det gis ingen ekstra erstatning utover dette. Leietakeren skal umiddelbart fremlegge krav i forhold til disse rettighetene, enten skriftlig eller per e-post.

5.2 Ved prisøkninger, økte eller nye skatter, avgifter og valutakursendringer forbeholder DC seg retten til å justere leieprisen. Ved prisøkning på forbrukskostnader eller andre variable kostnader, vil DC ha rett til å øke prisen for de aktuelle kostnadene som bæres av leier. DC er ikke forpliktet til å varsle leier om prisreguleringer. Disse vilkårene gir ikke leier rett til å heve leieforholdet. Tilpasninger kan utføres i følgende omfang:

5.2.1 Hvis beløpet for f.eks. en avgift endres ved leiekontraktens inngåelse med DC, kan DC endre ukeprisen tilsvarende.

5.2.2 Hvis valutakursene endres etter at leieavtalen er inngått, og en slik endring overstiger, eller er mindre enn de årlig fastsatte valutakursene, kan leien endres med samme prosentsats som valutaen som brukes har endret seg med.

5.2.3 Det tillates kun å endre prisen dersom det går mer enn fire måneder fra leiekontrakten inngås til leieperioden, og årsaken til prisstigningen ikke allerede var kjent, eller kunne forutses av DC, da kontrakten ble inngått.

5.2.4 Dersom det skulle bli aktuelt med en tilpasning av leieprisen, forpliktes DC å informere leietakeren uten unødvendig opphold. Ved en prisøkning på over 5%, har leietakeren, uten at det kreves noen som helst begrunnelse, rett til å trekke seg fra leiekontrakten, eller forlange et fullgodt opphold på en feriebolig som erstatning, dersom DC er i stand til å tilby dette, fra DCs øvrige utvalg av ferieboliger, uten ekstra omkostninger for leietakeren. Leietaker forplikter seg til å melde fra til DC om et slikt ønske, umiddelbart etter å ha blitt gjort oppmerksom på en prisøkning forårsaket av ovennevnte omstendigheter.

6. Leietakers annullering av leieavtalen

6.1 Før oppholdet påbegynnes kan leietaker til enhver tid, ved å sende en skriftlig begrunnelse, via brev eller per e-post til DC, annullere leieavtalen. DC er berettiget til å håndtere annulleringen av avtalen på vegne av ferieboligeieren. Annulleringen trer først i kraft når den er kommet DC i hende. Dersom leietakeren opphever avtalen eller ikke påbegynner oppholdet, kan DC gjøre krav på et gebyr for å dekke egne kostnader overfor tredjepart i tillegg til DCs egne omkostninger og eventuelle erstatningskrav. Følgende gebyrer for opphevelse vil bli innkrevd (samt eventuelle kjøpte forsikringer):

6.2 Inntil 60 dager før leieforholdet påbegynnelse: 0% av den totale leien, minimum NOK 500,00 + administrasjonsgebyr.

6.3 Fra 59–35 dager før leieforholdet påbegynnelse: 0% av den totale leien, minimum NOK 500,00 + administrasjonsgebyr.

6.4 Fra den 34. dagen før oppholdets påbegynnelse og til og med ankomstdagen eller senere, og ved manglende oppmøte: 100% av den totale leien + administrasjonsgebyr.

6.5 Forhåndsbetalte tilleggsytelser, som f.eks. sengetøy, sluttrengjøring og barnestol m.m., refunderes med 100% ved leietakers annulering av leieavtalen.

6.6 Ombestilling av ferieboligen: Dersom en bestilling bestilles om til en senere periode enn den opprinnelige bestillingen, beregnes avbestillingsgebyret av den opprinnelige ankomstdatoen

7. Endring av leieavtalen

7.1 Inntil 60 dager før oppholdets begynnelse vil DC på vegne av ferieboligeieren, dersom det lar seg gjøre, imøtekomme leietakerens ønske om endringer i leieavtalen. For dette vil DC kreve et gebyr på NOK 500,00. Endringer etter dette kan kun skje i form av at leieavtalen annulleres og ny bestilling i henhold til ovennevnte betingelser, jfr. pkt. 6.1.

8. Ubenyttede avtalte ytelser

8.1 Såfremt leietakeren, av grunner utenfor ferieboligeiers og DCs kontroll, ikke benytter seg av eller gjør krav på avtalte ytelser i leieavtalen, kan leietakeren ikke gjøre krav på en fullstendig eller delvis tilbakebetaling.

9. DCs opphevelse av leieavtalen på vegne av ferieboligeieren

9.1 DC kan på vegne av utleier oppheve avtalen i følgende tilfeller:

9.1.1 Hvis leietakeren, eller en av leietakerens ledsagere, vanskjøtter ferieboligen eller grovt forsømmer leietakers forpliktelser. DC beholder seg da retten til ytterligere erstatning, utover leie og eventuelt depositum, inntil samtlige kostnader er gjort opp og betalt. Leietakeren må selv stå for eventuelle tilleggsutgifter i forbindelse med hjemreisen.

9.1.2 Hvis leietaker ikke overholder betalingsfristene, som nevnes i pkt. 2, sender DC leietakeren en påminnelse med en ny betalingsfrist. DC forbeholder seg retten til å oppheve leieavtalen etter at denne fristen er utløpt. Ved DCs opphevelse, som følge av manglende betaling, kommer avbestillingsgebyrene i punkt 6 til anvendelse, med opprinnelig betalingsdato som forfallsdato.

10. DCs rett til å annulere leieavtalen

10.1 DC kan uten forvarsel si opp leieavtalen, dersom det viser seg at ferieboligens utleier ikke kan eller vil stille ferieboligen til rådighet for leietakere som DC har formidlet kontakt til. Det forutsettes her at DC ikke kan klandres for de grunnleggende omstendighetene, som ligger til grunn for at ferieboligens utleier ikke kan eller vil oppfylle utleieavtalen.

10.2 DCs rett til å si opp leieavtalen forutsetter at DC, hvis det lar seg gjøre, tilbyr leietakeren en feriebolig av tilsvarende standard som den avtalte ferieboligen, og at leietakeren ikke godtar dette tilbudet. I et slikt tilfelle refunderes det innbetalte leiebeløpet til leietakeren.

10.3 Ved oppsigelse i henhold til pkt. 10.1-10.2 fraskriver DC seg leietakerens eventuelle erstatningsansvar, jfr. punkt 13.4.

11. Force majeure

11.1 Hvis oppholdet, på grunn av omstendigheter som ikke kunne forutses da leieforholdet ble inngått, blir betydelig vanskeligere å gjennomføre, truet eller hemmet som følge av force majeure (f.eks. krig, forbud som følge av eller i henhold til loven og andre administrative avgjørelser, streik, lockout, olje- og bensinrasjonering, grensestenging, epidemier, natur- og forurensningskatastrofer osv.), kan leieavtalen sies opp av DC på vegne av ferieboligeieren eller leietakeren. Hvis leieavtalen sies opp, kan DC på vegne av ferieboligeier forlange betaling for alle kostnader DC har hatt, samt kreve betaling for omkostninger forbundet med oppsigelsen av leieavtalen

11.2 Hvis boligen som leies blir ødelagt, som følge av brann eller andre ulykker, vil avtalen uten videre bortfalle.

12. Leietakers rettigheter ved mislighold

12.1 Utbedring DC forplikter seg til å utbedre eventuelle mangler. Skulle ferieboligen ha mangler, kan leietakeren kreve utbedring. DC kan på vegne av ferieboligeieren imidlertid avvise ønske om utbedring dersom en slik utbedring innebærer uforholdsmessige store kostnader for ferieboligeieren og DC. DC kan også på vegne av ferieboligeier tilby utbedring ved å skaffe tilveie en annen likeverdig feriebolig.

12.2 Prisavslag Leietakeren kan forlange et forholdsmessig avslag i leiebeløpet for en tidsperiode der en mangel har redusert leieforholdets verdi for leietakeren. Leien skal da reduseres med forskjellen mellom verdien av ferieoppholdet da leieavtalen ble inngått, uten mangler, og verdien av de faktiske manglene som foreligger. I tilfellet ovenfor forutsettes det at DC på vegne av ferieboligeier ikke umiddelbart har utbedret mangelen, eller at denne mangelen ikke kunne utbedres innen rimelig tid etter leietakerens reklamasjon. Det er leietakerens ansvar å umiddelbart informere om en mangel (reklamere).

12.3 Opphevelse Er ferieboligen mangelfull, og DC på vegne av ferieboligeieren ikke umiddelbart utbedrer mangelen eller ikke kan utbedre den innen rimelig tid, kan leietakeren heve leieavtalen. Dette forutsatt at mangelen anses som vesentlig eller at DC eller ferieboligeier har opptrådt uredelig. Av bevismessige årsaker må denne opphevelsen sendes skriftlig til DC, enten på e-post eller i brevform. Ved opphevelse plikter leietaker å betale DC en den delen av leiebeløpet, tilsvarende tiden leietakeren har benyttet seg av ferieboligen.

12.4 Reklamasjonsfrist Hvis den leide boligen er mangelfull ved leieforholdets påbegynnelse, må leietakeren, for ikke å miste retten til i ettertid å påberope seg mangelen, innen fire uker etter leieforholdets påbegynnelse, gi beskjed til DC om at han ønsker å reklamere. Det gjøres oppmerksom på at kompensasjon ikke kan kreves dersom DC ikke har fått muligheten til å utbedre mangelen.

13. Ansvarsfraskrivelse for mangler

13.1 Ferieboligeier og DC kan ikke holdes ansvarlig for erstatning for mangler ved boligen, som leies eller dennes tilbehør, med mindre DC og/eller ferieboligeier har opptrådt grovt uaktsomt eller forsettlig.

13.2 I tilfellene der informasjon oppgitt av DC enten muntlig, i kataloger, på hjemmesider eller i annet materiale publisert av DC, ikke stemmer overens med de faktiske forholdene i ferieboligen eller på feriestedet, og som utgjør en mangel i forhold til det som er avtalt, kan DC ikke holdes ansvarlige for erstatning, med mindre slik informasjon er oppgitt som følge av grov uaktsomhet eller med forsett.

13.3 DC står ikke ansvarlig for mangler ved boligen som leies ut i tilfeller der slike forhold er forårsaket av ferieboligens eier. DC står ikke ansvarlig for forhold, som utgjør en mangel i forhold til det som er avtalt når dette skyldes ferieboligens eier, med mindre forholdene er forårsaket av denne som følge av grov uaktsomhet eller med forsett.

13.4 Ved oppsigelse, jfr. punkt 10.1-10.3 i avtalen, kan DC ikke holdes erstatningsansvarlig som følge av at ferieboligens eier ikke kan/vil stille ferieboligen til rådighet, med mindre DC eller ferieboligens eier har handlet grovt uaktsomt eller med forsett.

14. Ansvarsfraskrivelse for skader

14.1 Følgende gjelder skade påført leietakers eiendeler, samt eiendeler tilhørende personer leietakeren gir tilgang til lokalene: Ifølge danske rettslover skal DC som formidler ikke holdes ansvarlig for skader på forbrukerens eiendeler der dette er forårsaket av defekter i ferieboligen, dens inventar, elektriske apparater, hems og senger (madrasser og sengetøy), eller den leide boligens tilbehør, som f.eks. båter, sykler, lekeapparater, hagemøbler og grill, som eieren av ferieboligen eller produsenten av utstyret i god tro satt inn. DC kan heller ikke holdes ansvarlig for produktskader etter danske rettslover, med mindre DC har forvoldt skaden som følge av grov uaktsomhet eller forsettlig.

14.2 DCs erstatningsansvar som formidler er begrenset eller utelukket i den grad det, grunnet internasjonale avtaler eller lover og regler, som skal gjelde de ytelser en ytende part (f.eks. eier av ferieboligen) skal levere, medfører at det kun er under særlige forutsetninger eller begrensninger erstatningsansvar kan gjøres gjeldende overfor den ytende part, eller at dette under spesielle forutsetninger er helt utelukket.

14.3 DC kan som formidler ikke holdes ansvarlige for avlysninger eller endringer i forbindelse med ytelser kunden har leid eller bestilt direkte. uten å bruke DC som formidler (f.eks. arrangementer i forbindelse med idrett, utflukter o.l.).

15. Sykdom

15.1 Leietaker er selv ansvarlig for omkostninger i forbindelse med sykdom under ferieoppholdet, også eventuelle omkostninger ved hjemreise. Hvis leietakers helsetilstand gir grunn til bekymring, anbefaler DC at leietakeren forhører seg med lege før et eventuelt opphold bestilles. Vi anbefaler at det kjøpes en personforsikring. Forsikringen kan bestilles gjennom DC. Ved avbestilling på grunn av sykdom ber vi deg henvende deg direkte til DC, først via telefon og deretter skriftlig.

16. Adresser

16.1 DanCenter A/S, Nannasgade 28, DK-2200 København N, Tlf. nr.: +45 7013 0000.

16.2 DanCenter GmbH., Weserwork Gmbh, Hermann-Ritter-Straße 112, 28197 Bremen.. Tlf. nr. +49 (0) 40-309703-0,(skal brukes ved utbedring i Tyskland).

16.3 Gouda Rejseforsikring, A.C. Meyers Vænge, DK-2450 København Ø, Tlf. nr. +45 8820 8820,

17. Innsending av reklamasjon

17.1 Ferieboligeieren og DC ønsker alle kunder et fint ferieopphold. Skulle det mot formodning oppstå uventede problemer, feil eller mangler, må leietakeren straks ta kontakt med DC eller en av DCs lokale representanter.

17.1.1 Norske leietakere er forpliktet til å sørge for at eventuelle feil og mangler unngås eller skjer i minst mulig omfang.

17.1.2 Skulle den leide boligen ha en mangel, forplikter leietakeren seg til umiddelbart å melde fra om dette forholdet til DC, slik at DC på vegne av ferieboligeieren kan foreta en utbedring. Leietakers krav på utbedring gjelder imidlertid ikke hvis dette vil føre til uforholdsmessige store utgifter, eller være til vesentlig ulempe, for DC og/eller utleier. Skulle DC på vegne av ferieboligeieren tilby seg å utbedre mangelen, kan leietaker ikke fremlegge krav i forhold til mangelen dersom utbedringen skjer innen rimelig tid og ikke medfører ekstra omkostninger eller er til vesentlig ulempe for leietakeren. Utbedring kan også være å omplassere leietakeren. Dersom leietaker unnlater å informere DC om mangler, er han ikke berettiget til å heve leieavtalen eller kreve kompensasjon for disse.

17.2 Reklamasjon skal gjøres skriftlig, til en av de respektive adressene nevnt ovenfor (avhengig av hvem avtalen ble inngått med). Reklamasjoner godkjennes kun dersom de er mottatt av DC straks og senest fire uker etter leieforholdets start. Reklamasjoner som gjøres senere, blir ikke godkjent. DC er på vegne av ferieboligeier berettiget til å håndtere reklamasjoner.

17.3 DanCenter er medlem av ”Feriehusudlejernes Brancheforening” som sammen med Forbrukerrrådet har opprettet ”Ankenævnet for Feriehusudlejning”, en privat godkjent ankeinstans. ”Ankenævnet for Feriehusudlejning” behandler forbrukerklager vedrørende leie av ferieboliger beliggende i Danmark og det øvrige EU. Klagene er som utgangspunkt alle mangler som måtte angå en leieavtale. Les mer på www.fbnet.dk Der finner du også kontaktopplysningene.

18. Opphevelse av individuelle vilkår

18.1 Opphevelse av individuelle vilkår i utleievilkårene medfører ikke opphevelse av de samlede utleievilkårene, eller den samlede utleieavtalen.

19 Motregningsforbud

19.1 Utleier har ikke rett til å motregne sitt krav i betalingen av de fastsatte prisene. Det gjøres unntak for rettsgyldige og fastsatte krav.

20. Overdragelsesforbud

20.1 Uansett grunn, kan ikke leietakers krav overdras til en tredjeperson (heller ikke ektefelle).

21. Annet

21.1 Ferieboligene leies ut i den rekkefølgen de bookes av leietaker.

21.2 DC tar forbehold om bilde- og trykkfeil.

21.3 DCs katalog for 2016 gjelder for alle utleieperioder med innflytting i perioden 2.1.2016 til 7.1.2017.

21.4 Enhver forretningsmessig bruk, herunder helt eller delvis ettertrykk av DCs materiale, er forbudt i henhold til gjeldende dansk lov, Copyright 1.10.2000.

22. Verneting og lovvalg

22.1 Alle tvister, uansett spørsmål, mellom DC og henholdsvis danske, svenske og norske leietakere, skal behandles etter de internasjonale vernetingsregler og lover. Derfor skal tvister vedrørende ferieboliger med beliggenhet i Danmark behandles ved danske rettsinstanser og avgjøres i henhold til dansk lov. Tilsvarende behandles tvister vedr. norske, svenske og tyske ferieboliger ved norske, svenske og tyske rettsinstanser, og avgjøres i henhold til norsk, svensk og tysk lov.

Ovenstående regler gjelder også tvister vedrørende mangler, uansett rettslig følge, og uavhengig av hvorvidt DC påstås å være selvstendig ansvarlig eller å hefte for andres ansvar. Det samme gjelder tvister om produktansvar, uavhengig av hvorvidt DC påstås å være selvstendig ansvarlig eller påstås å hefte som formidler. Dette gjelder uavhengig av hvorvidt kravet reises i eller utenfor kontrakten, og uansett om kravet baseres på alminnelige erstatningsregler, eller regler basert på rådets direktiv om produktansvar (85/374/EØF) med senere endringer.

Feriebolig – ABC